Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. hierna de Reestlandhoeve, met standplaats, Hoofdweg 21 7707 RB Balkbrug , ingeschreven onder KVK nr 69759669 hebbende als hoofdactiviteit de verbouw en verkoop van wijnen en het bieden van dagbesteding. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. Het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Bestellingen via de website van de Reestlandhoeve geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. De Reestlandhoeve heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Alcohol & verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw (online) bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Uw leeftijd kan worden gecontroleerd door de koerier die de wijnen aflevert.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Leveringen
De levering geschiedt volgens de kosten en levertijden vermeld op de webshop na ontvangst van een volledig en correcte bestelling en betaling, tenzij anders vermeld bij de te koop aanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing de Reestlandhoeve hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

De Reestlandhoeve is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of per doos, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.

Op de website zijn alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing.

Wijngoed de Reestlandhoeve heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan de Reestlandhoeve prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van de Reestlandhoeve zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betalingen
Facturen dienen voor verzending betaald te worden op een door de Reestlandhoeve opgegeven bankrekeningnummer of via het online betaalsysteem. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Reestlandhoeve te worden gemeld. Pas na betaling zal overgegaan worden tot levering.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt de Reestlandhoeve zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat de Reestlandhoeve tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. geleverde zaken blijven eigendom van Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. uit hoofde van enige met Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Speciale evenementen
Bij speciale evenementen is het mogelijk om Reestlander wijn op voorraad te nemen. Er wordt vooraf geadministreerd welke wijnen en hoeveel wijnen er op het evenement aanwezig zijn. Indien er wijn over is kan de wijn terug mits er sprake is van onaangebroken dozen. Verschonken wijnen en aangebroken dozen worden achteraf in rekening gebracht.
De wijnen worden opgehaald en binnen een week na het evenement terug gebracht door de persoon of organisatie van het evenement. Indien de wijnen niet worden terug gebracht wordt alles in rekening gebracht.
De persoon of organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor de bewaarcondities van de wijn. Wijn die te warm of te koud opgeslagen is en hier schade van heeft ondervonden wordt in rekening gebracht. Dit geldt ook voor flessen en dozen met een beschadigd uiterlijk.

Overmacht
De Reestlandhoeve is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) de welke er toe zouden kunnen leiden dat de Reestlandhoeve niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, als ook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Nederlandse Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Nederlandse recht van toepassing.

Ontevreden
Bent u ontevreden over de door uw bestelde wijnen en of cadeaubonnen dan zijn we bereid tot het vinden van een oplossing. Geopende flessen kunnen niet worden geretourneerd. Wel kunt u gesloten flessen tot maximaal 14 dagen na aankoop ruilen voor eventueel andere Reestlander wijnen. Er wordt geen geld terug gegeven voor de door uw bestelde wijnen. Eventuele verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.

Cadeaubonnen
Hebt u een cadeaubon besteld of cadeau gekregen dan hebt u een jaar de tijd om deze te verzilveren op de Reestlandhoeve. Kijk op onze website voor de openingstijden. Lukt het door omstandigheden niet om de bon te verzilveren dan krijgt u éénmalig de mogelijkheid om het termijn waarop de bon ingeleverd moet worden met 1 jaar te verlengen. Hiervoor moet u uw cadeaubon met een aan u zelf gefrankeerde envelop opsturen naar: Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve v.o.f., Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug met een verzoek om de cadeaubon met 1 jaar te verlengen. Wilt u geen gebruik maken van de cadeaubon dan geeft dit geen recht op teruggaaf in contanten.

Wijnstokkenleasecertificaat
U kunt de voorwaarden van het Wijnstokkenleasecertificaat in uw online Lease-portal inzien. U kunt inloggen via de volgende link: www.joinit.org/o/wijngoed-de-reestlandhoeve/members

Rechtspersonen
Dhr. J. Huisman
Mevr. W.G.E. Huisman-van Dijk

Wij maken gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord dat deze website cookies plaatst op jouw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en je bezoek efficiënt te laten verlopen.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina voordat je akkoord gaat.